Josep M. Vilalta Verdú

Barcelona, 1965.

Des de l’any 2007 desenvolupo la meva tasca professional com a Secretari Executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que agrupa les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC). Així mateix, exerceixo com a Director  de la Global University Network for Innovation (GUNi), xarxa internacional d’universitats que promouen la UNESCO, la Universitat de les Nacions Unides (UNU) i l’ACUP.

Anteriorment he ocupat les següents responsabilitats i càrrecs: Subdirector General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Cap de l’Àrea d’Avaluació, Estudis i Cooperació Universitària de la Generalitat, Cap de la Unitat de Planificació Estratègica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Coordinador de la Càtedra UNESCO de Gestió Universitària, Subdirector de Gestió del Laboratori d’Enginyeria Marítima (UPC) i Secretari Executiu de Centre Internacional de Gestió dels Recursos Costaners. He estat professor en matèries vinculades a la gestió pública, les polítiques públiques i la gestió universitària i de la recerca en diversos centres i universitats, així com promotor i coordinador del Màster de Gestió i Política Universitària.

Llicenciat en Geografia i Història (UB), Màster en Gestió Pública (UAB), Màster en Teoria Política i Social (UPF) i Postgraduat en Higher Education Management (Open University i Universiteit Twente). Visitant a les universitats de Londres (Gran Bretanya) i Twente (Països Baixos).

En els darrers anys he col·laborat en projectes i iniciatives amb diversos ministeris, departaments i organismes del Govern Central de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i d’altres comunitats autònomes, i amb institucions com la Comissió Europea, l’OCDE, la UNESCO i l’Associació Europea d’Universitats, i amb governs, administracions i universitats de diversos països d’arreu del món. El que més valoro d’aquestes experiències són dos aspectes: d’una banda, la quantitat de grans persones i professionals que he tingut el goig de conèixer i poder-hi compartir idees i projectes; en segon lloc, poder aprendre contínuament, generar noves idees des del coneixement d’altres sistemes.

He publicat llibres, capítols de llibres, articles i informes diversos en les següents àrees principals: polítiques educatives, direcció universitària, gestió i polítiques públiques, organització, gestió i finançament de les universitats, política i governança de les universitats, gestió i política científica, gestió del coneixement i la innovació. Col·laboro habitualment en els diaris ARA , La Vanguardia i NacióDigital.

Josep M. Vilalta Verdú

Barcelona, 1965

Desde el año 2007 desarrollo mi tarea profesional como Secretario Ejecutivo de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), que agrupa las universidades de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) y Oberta de Catalunya (UOC).

 Asimismo, soy Director de la Global University Network for Innovation (GUNi), red global promovida per la UNESCO, la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y la ACUP.

Anteriormente he ocupado las siguientes responsabilidades y cargos: Subdirector General de Investigación de la Generalitat de Cataluña, Jefe del Área de Evaluación, Estudios y Cooperación Universitaria de la Generalitat, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Coordinador de la Cátedra UNESCO de Gestión Universitaria, Subdirector de Gestión del Laboratorio de Ingeniería Marítima (UPC) y Secretario Ejecutivo de Centro Internacional de Gestión de los Recursos Costeros. He sido profesor en materias vinculadas a la gestión pública, las políticas públicas y la gestión universitaria y de la investigación en diversos centros y universidades, así como promotor y coordinador del Máster de Gestión y Política Universitaria.

Licenciado en Geografía e Historia (UB), Máster en Gestión Pública (UAB), Máster en Teoría Política y Social (UPF) y Posgraduado en Higher Education Management (Open University y Universiteit  Twente). Visitante en las universidades de Londres (Gran Bretaña) y Twente (Países Bajos).

En los últimos años he colaborado en proyectos e iniciativas con diversos ministerios, departamentos y organismos del Gobierno Central del Estado, de la Generalitat de Cataluña y de otras comunidades autónomas, y con instituciones como la Comisión Europea, la OCDE, la UNESCO y la Asociación Europea de Universidades, así como con gobiernos, administraciones y universidades de unos 12 países. Lo que más valoro de estas experiencias son dos aspectos: por un lado, las personas y profesionales que he tenido el gozo de conocer y con los que he podido compartir ideas y proyectos; en segundo lugar, poder aprender continuamente, generar nuevas ideas para aplicar en Cataluña desde el conocimiento de otros sistemas y formas de gestionar las universidades y la política universitaria y científica en otros países y contextos.

He publicado libros, capítulos de libros, artículos e informes diversos en las siguientes áreas principales: dirección universitaria, gestión y políticas públicas, organización, gestión y financiación de las universidades, política y gobierno de las universidades, gestión y política científica, gestión del conocimiento y la innovación. En este blog encontraréis algunos de los informes, libros y artículos de los últimos años. Colaborador habitual en los diarios La Vanguardia, ARA y Nació Digital.

Josep M. Vilalta Verdú

Barcelona, 1965.

Since 2007 I am Executive Secretary of the Catalan Association of Public Universities (ACUP), that is composed of the universities of Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) and Oberta de Catalunya (UOC).

Before I held the following positions and responsibilities: Deputy Director General for Research of the Generalitat de Catalunya, Head of the Evaluation, Studies and University Cooperation of the Generalitat de Catalunya, Head of the Strategic Planification Unit of the Universitat Politècnica de Catalunya, Coordinator of the UNESCO Chair for University Management, Deputy Director of Management of the Laboratori d’Enginyeria Marítima (Ocean Engineering Laboratory) (UPC) and Executive Secretary of the International Centre for Coast Resources. I have been a teacher in the fields of public management, public policy and university and research management in different universities and centres. Furthermore I promoted and coordinated a Master in University Management and Policies

I hold a degree in History and Geography (UB), a Master in Public Management (UAB), a Master in Political and Social Theory (UPF) and a postgraduate degree in Higher Education Management (Open University at Universiteit Twente). I have also been a visiting lecturer at the University of London (Great Britain) and the University of Twente (The Netherlands).

In the past years I have collaborated with projects and initiatives in different ministries, departments and organisms of the central government, the Generalitat de Catalunya and other autonomous communities. Also with institutions of the European Commission, the OECD, the UNESCO and the European Association of Universities, with governments, administrations and universities of 12 different countries. What I most value from these experiences are two distinctive rewards. On the one hand, the amount of great people and professionals that I have had the pleasure to meet and to share ideas and projects with. And on the other hand, to be able to continuously learn and generate new ideas to apply in Catalonia, using the knowledge and experience of different ways of managing universities, and university and research policies, in other countries and contexts.

I have published books, chapters of books, articles and reports in the following areas: university leadership, management and public policies, organisation, management and university funding, university policies and governance, research management and policy, knowledge management and innovation. In this blog you will find some of these reports, articles and books.